Privacyverklaring Erfgoedcel Denderland


Privacyverklaring Erfgoedcel Denderland

 

Erfgoedcel Denderland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Erfgoedcel Denderland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren

 

Als Erfgoedcel Denderland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Erfgoedcel Denderland

Onderwijsstraat 1

9300 Aalst

erfgoedcel@aalst.be

Telefoon : 053 72 33 65

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Erfgoedcel Denderland verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:

DOEL // Erfgoedcel Denderland wil een bloeiend, zichtbaar en maatschappelijk relevant erfgoedveld. We werken rond het immaterieel en roerend erfgoed van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.

WAT // We zetten onze schouders onder het identificeren, bewaren en teruggeven van het lokale culturele erfgoed aan een zo breed mogelijk publiek.

HOE // We ondersteunen erfgoedzorgers en realiseren inspirerende en gemeenschapsvormende projecten. We bouwen eigen expertise op en stimuleren uitwisseling van kennis en ervaring.

ATTITUDE // Openheid en ruimte voor experiment passen we toe en dragen we uit.

 

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Erfgoedcel Denderland
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het mee communiceren van activiteiten van derden om zo de activiteiten van lokale kringen, lokale musea en lokale archieven bekender te maken of het netwerk van lokale kringen, lokale musea en lokale archieven te versterken
 • De kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van lokale kringen, lokale musea en lokale archieven als brugfiguur tussen overheid en diverse organisaties en landelijke, regionale en lokale initiatieven.
 • Om ons algemene ondersteuningsbeleid uit te voeren.
 • Om onze loketfunctie uit voeren en de aanwezige expertise rond erfgoed in kaart te brengen.
 • Om in de regel te zijn met de wet op het vrijwilligerswerk.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, foto

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Bewaartermijn

Erfgoedcel Denderland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Erfgoedcel Denderland van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Erfgoedcel Denderland vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.