Lokale partners


HEEMKUNDIGE EN GESCHIEDKUNDIGE VERENIGINGEN

AALST


Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst

Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst heeft als werkgebied de gemeenten van de oude bestuurlijke eenheid ‘Het Land van Aalst’, ongeveer de streek tussen Schelde en Dender. De hoofdactiviteit is de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift met wetenschappelijk karakter. Daarin worden voornamelijk inhoudelijke artikels opgenomen, zowel rond politieke, religieuze, sociaal-economische als culturele onderwerpen gerelateerd met (het grondgebied van) het Land van Aalst. De heruitgave van historische kaarten en organisatie van tentoonstellingen behoren tot de meer sporadische activiteiten.
Website Land van Aalst

 


Heemkundige Kring De Faluintjes

Heemkundige Kring De Faluintjes is actief in de Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. Doelstelling van de heemkring is de studie, de inventarisatie, het behoud en de bescherming van het cultuurpatrimonium van de Faluintjesstreek te bevorderen. Dat doen ze door het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, andere activiteiten en acties, de publicatie van een tijdschrift, gelegenheidspublicaties e.d.

HK De Faluintjes heeft kennis inzake geschiedenis van de Faluintjesstreek en de H. Gudula, ervaring en expertise inzake organisatie van erfgoedprojecten met lokaal en bovenlokaal bereik (tentoonstellingen, studiedagen, publicaties, wandeltochten, crowdfunding, etc.).
Website HK De Faluintjes


Heemkundige Kring Denderland

Heemkundige Kring Denderland is actief in de Aalsterse deelgemeenten Gijzegem en Hofstade. Ze organiseert lezingen en tentoonstellingen, geeft periodieke en eenmalige publicaties uit, inventariseert/onderzoekt archeologische vondsten in Hofstade en sensibiliseert het lokaal bestuur over waardevol onroerende erfgoed.

De leden van de werkgroep archeologie volgen een opleiding archeologie aan de UGent en hebben ervaring inzake onderzoek over Romeinse archeologische vondsten in Hofstade. Enkel in Antwerpen is er een gelijkaardig initiatief (Antwerpse Vereniging voor Romeinse
Archeologie) waarbij vrijwilligers, professionele instellingen en universiteiten samen en met succes een archeologisch project van die omvang weten te realiseren. Bij HK Denderland is er uitgebreide kennis over lokale geschiedenis van Hofstade , Gijzegem, de
Aalsterse 20ste eeuwse geschiedenis, de H. Barbara en genealogie.

Website HK Denderland


VVV De Faluintjesstreek (Aalst)

De VVV De Faluintjesstreek organiseert jaarlijkse de Pikkeling, een oogstfeest met internationale uitstraling en een muziekfestival. VVV ijvert voor het behoud van landschapskenmerken die de streek (VVV is actief in de deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Moorsel en Meldert en werkt intens samen met Affligem) typeren (vb. hoplochtingen), ze promoot streekproducten (vb. Faluintjesjenever, Faluintjeskoffie, Faluintjeswijn…) en werkt mee aan de toeristische ontsluiting van de streek (vb. fiets- en wandelroute, …).

Sedert 1990 werd de Pikkeling lid van het CIOFF, het Centre International des Organisators des Festivals Folkloriques, een wereldwijde organisatie – onder de auspiciën van de UNESCO. De Pikkeling is sterk verweven met de landbouwbedrijven en het verenigingsleven in de streek. De VVV bezit een collectie landbouwvoertuigen en heeft knowhow i.v.m. het hanteren van landbouwmachines en –technieken.

VVV beschikt over een unieke collectie dorsmachines (1 machine werd door het Centrum voor agrarische Geschiedenis op een shortlist van 10 Vlaamse topstukken inzake agrarisch erfgoed geplaatst). De collectie omvat meer dan 40 landbouwmachines waarvan het merendeel pikbinders en dorsers. De collectie is in goede staat (restauratieproject in 2008-2009) en werd geïnventariseerd.

Website VVV De Faluintjes


LiNiAal

De naam LiNiAal poogt historisch-geografisch het werkgebied van de vereniging samen te vatten. Hij werd gevormd met de beginletters van Liedekerke, de naam van de belangrijkste dorpsheren van Nieuwerkerken, dat steeds een praterij van Aalst was geweest en dat door de fusie opnieuw een deel van Aalst werd.

Naast heemkunde en geschiedenis van de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken houdt LiNiAal zich bezig met dialect, folklore, milieu, landschap, cultuurpatrimonium, monumentenzorg en alle ‘andere zuiver culturele aangelegenheden’. In haar tijdschrift trekt ze vooral de historische / heemkundige kaart, in de andere activiteiten primeert het breed culturele aspect. LiNiAal kan daardoor evengoed optreden als organisator van een kunsttentoonstelling of een pianorecital. De vereniging heeft kennis over de Nieuwerkerkse geschiedenis en heeft ervaring inzake archiefonderzoek.

Website LiNiAal


Familiekunde-Aalst

Het doel van Familiekunde-Aalst is ondersteuning te bieden voor onderzoek in genealogie en familiekunde in het werkgebied Aalst. De organisatie realiseert dit via de uitbouw van een documentatiecentrum; door organisatie van lezingen, vorming en lessenreeksen; door
de uitgave van het tweemaandelijks tijdschrift ‘Dender-Stam’ en door de publicatie van genealogische werken.

Familiekunde-Aalst maakt deel uit van Familiekunde Vlaanderen en heeft ook contacten met andere afdelingen. Zij focussen zich op het toegankelijk maken van privécollecties (doodsprentjes, rouwbrieven, foto’s, ..) en ander privaatrechtelijk archief (parochieregisters na 1796…). Familiekunde-Aalst heeft expertise inzake genealogie, paleografie, lokale geschiedenis, familiegeschiedenis in het bijzonder, digitaliseren en digitaal ontsluiten van erfgoed. Ze hebben een ruime collectie rouwbrieven (ca. 100.000) en gedachtenisprentjes. Een inventaris van de collectie is via de website te raadplegen.

Website Familiekunde Aalst


Forum voor Aalsterse Geschiedenis

Forum voor Aalsterse Geschiedenis is een online-forum waar informatie wordt gedeeld rond Aalsterse geschiedenis. De leden bevorderen
via hun forum contacten tussen de verschillende Aalsterse erfgoedactoren. Individuele leden van het forum werkten samen met Erfgoedcel Aalst/Erfgoedcel Denderland en Stadsarchief Aalst aan het project rond herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De leden van het forum hebben expertise inzake geschiedenis, Eerste Wereldoorlog, Aalsterse brouwerijen en sociale media.

Forum voor Aalsterse Geschiedenis


Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon

 

V.VAK – Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon – ijvert voor het behoud en de herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed op het grondgebied van Groot Aalst. Driemaandelijks verschijnt het tijdschrift ‘V.VAK-Mededelingen’. Het omvat inhoudelijke artikels over diverse aspecten van de Aalsterse geschiedenis, erfgoed en actualiteit. Door overleg met de bevoegde overheden, in de eerste plaats het stadsbestuur, en sensibilisering van de bevolking, wordt getracht waardevolle panden, sites en roerend patrimonium voor het nageslacht te behouden. De V.VAK organiseert met steun van de stad Aalst jaarlijks een prijs voor de geslaagde restauraties door private personen.

Website V.VAK


DENDERLEEUW


Heemkundige Kring Iddergem

Heemkundige Kring Iddergem wil het erfgoed bewaren, archiveren en bestuderen met prioritaire aandacht voor militair en kerkelijk erfgoed, heemkunde, dialect en familiekunde. De heemkring is lid van de commissie patrimonium van de gemeente Denderleeuw werkte samen met de cultuurdienst Denderleeuw voor het maken van brochures. De vereniging heeft een eigen genealogische databank met ca. 85.000 personen die toegankelijk is via internet. Binnen de vereniging is er kennis van geschiedenis en dialect van Iddergem en is er een collectie van 1400 bidprentjes en foto’s, ook raadpleegbaar op hun website.

Website Heemkundige Kring Iddergem

 


Heemkundige Kring Wallo

Heemkundige Kring Wallo wil zich toe leggen op de studie van de geschiedenis, de oudheidkunde en de folklore (voornamelijk van de gemeente Welle ), alle voorwerpen die van belang zijn voor de kennis van de streek te behouden en/of te verzamelen, het natuur- en kunstschoon van de streek te doen kennen en te behouden. Driemaandelijks publiceren zij de uitgave ‘Walloberichten’.

Website Heemkundige Kring Wallo


 

ERPE-MERE


Heemkundige Kring Erpe-Mere

Heemkundige Kring Erpe-Mere wil de belangstelling voor en de kennis van het eigen heem in al zijn facetten te bevorderen. Zij streeft dit doel na door onderzoek, studie en publicatie en door het verzamelen van voorwerpen en oudheidkundige gegevens. Zij ijvert tevens voor het behoud van het cultureel erfgoed en laat niet na zowel de bevolking als de lokale besturen hiervoor te sensibiliseren.

De HK beheert ook het heemkundig documentatiecentrum Albert D’hoker (zie hieronder bij documentatiecentra).

Website Heemkundige Kring Erpe-Mere


LEDE


Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut Lede

Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut Lede heeft als doel is om alle geïnteresseerden kennis te laten verwerven over hun directe omgeving, de gemeenschap, de samenleving van vroeger en de families die in Lede woonden, om deze kennis te ordenen en te plaatsen in haar historische context. Het
doelgebied omvat alle zes de gemeenten die sinds 1977 deel uitmaken van de fusiegemeente Lede, namelijk: Lede, Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe en Papegem. Concreet wordt dit verwezenlijkt door publicatie van eigen boeken en de jaarlijkse uitgave ‘Ken Uw Dorp’. De vereniging geeft verder adviezen aan de gemeenteraad betreffende monumentenzorg, straatnaamgeving en dorpsgezichten. Heemschut organiseert zelf of werkt mee aan tentoonstellingen, lezingen en socio-culturele activiteiten.

De vereniging beheert ook een documentatiecentrum (zie hieronder bij documentatiecentra).

Website Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut Lede


NINOVE


Heemkring Okegem

hartelijke-groet-uit-okegemDe Heemkring Okegem wil de bevolking in contact brengen met het geschiedkundig verleden van Okegem via tentoonstellingen, de zesmaandelijkse uitgave van heemkundig tijdschrift Mededelingen Heemkring Okegem en (online) publicaties, de online genealogische databank over Okegem, Iddergem en Bakergem-Ene.
De Heemkring Okegem heeft expertise inzake heemkunde, familiekunde, digitale ontsluiting en archivistiek.

De heemkring beschikt over een eigen beeldbank waarin je historische kaarten terugvindt, bidprentjes, doodsbrieven en oude postkaarten.

Website Heemkring Okegem

 

Heemkundige Kring Pollare

De Heemkundige Kring Pollare wil het landschap, de monumenten, de gebouwen van Pollare bewaren en de woon- volks- en leefcultuur bevorderen. De heemkring geeft publicaties uit waaronder het periodieke tijdschrift van de Heemkundige Kring Pollare maar organiseert ook initiatieven zoals een tekenwedstrijd voor kinderen. De publicaties van de heemkundige kring worden online ontsloten op hun website.

De Heemkundige Kring beheerde een heemkundig museum dat echter werd ontbonden omwille van de plotse wegvallen van de huisvesting. De collectiestukken werden grotendeels overgedragen aan het museum ‘t Aloam in Geraardsberegen of teruggegeven aan de eigenaren.

Website Heemkundige Kring Pollare


 

DOCUMENTATIECENTRUM

AALST


Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval (DAK vzw)

Het doel van vzw DAK is het promoten van Aalst Carnaval door middel van lijvige,  volwaardige ‘full-color’ publicaties en het organiseren van een jaarlijkse Nationale Fotowedstrijd ‘Aalst Carnaval in kleur’, gekoppeld aan een aantrekkelijke tentoonstelling van alle inzendingen en de viering van de laureaten in de foyer van het CC De Werf (Aalst).

Ondertussen bouwt DAK gestaag voort aan een aanzienlijke verzameling carnavalsfoto’s die deels geschoten worden door de eigen huisfotografen en deels door de deelnemers en laureaten uit de fotowedstrijden. Dit immense fotoarchief wordt momenteel gedigitaliseerd en omvat om en bij de 50.000 foto’s.

Het documentatiecentrum werd opgericht in 1985 naar aanleiding van het verschijnen van een eerste publicatie: ‘Het Aalsters Karnavalboek 1975-1985’ dat het carnavalsrelaas van de  afgelopen 10 jaar verhaalde. Dit boek mag gerust beschouwd worden als een logisch vervolg op de productie: ‘Aalst Karnaval’, dat in 1975 op de boekenmarkt kwam en de geschiedenis van het ongeëvenaarde Aalsters volksfeest tot dan beschreef. Sedertdien publiceert DAK vijfjaarlijkse carnavalskronieken. De zevende editie: ‘Het Aalsters Carnavalsboek 2011 – 2015’ verscheen in november 2015.

Evenzo brengt DAK op regelmatige tijdstippen thematische brochures uit. En bovendien rolde anno 2013 een eerste kunstfotoboek: ‘Koppig Carnaval’ van de drukpersen. Sedert 2008 slaagt DAK er in om jaarlijks een huzarenstukje te realiseren door op carnavalsdinsdag vanaf klokslag 15 uur een handig fotoboek met een volledige fotoreportage van de net afgelopen zondagstoet te koop aan te bieden.

 

Website DAK


ERPE-MERE

Heemkundig documentatiecentrum Albert D’hoker

Het documentatiecentrum Albert D’hoker is een onderdeel van de Heemkundige kring Erpe-Mere (zie ook Heemkundige kring Erpe-Mere ) en staat ter beschikking van vorsers. De collectie bevindt zich in 2 klaslokalen van de vroegere gemeentelijke jongensschool. Ze bestaat enerzijds uit documentatie (alle Oost-Vlaamse heemkundige tijdschriften, geschiedkundige en heemkundige boeken, persknipsels over Erpe-Mere vanaf 1977, kaarten, inventarissen en naslagwerken) en anderzijds uit archief (3200 foto’s; affiches en posters; documenten over het plaatselijke verengingsleven; doodsbrieven en doodsprentjes) en een kleine erfgoedbibliotheek (18de en 19de eeuwse religieuze literatuur).

Website documentatiecentrum Albert D’hoker


 

LEDE

Documentatiecentrum van Heemschut Lede

Het documentatiecentrum van Heemschut Lede is gevestigd in de kelder van het cultureel centrum van Lede. Het bevat een collectie documentair erfgoed met betrekking tot de heemkunde in het algemeen en over Lede, Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe en Papegem maar ook de omliggende gemeenten in het bijzonder. Heemkundige werken, naslagwerken, ruiltijdschriften van andere Oost-Vlaamse heemkundige kringen, Bestuurlijk Memoriaal. Tevens heeft de heemkring een collectie microfilms, parochieregisters, doodsbrieven en –prentjes voor
genealogisch onderzoek. Al deze documenten zijn overzichtelijk geïnventariseerd en toegankelijk op maandagavond tussen 19.30 uur en 22.00 uur (behalve op feestdagen en in augustus).

Website documentatiecentrum Heemschut Lede


 

MUSEA

AALST


Privat Fire Brigade

Het brandweermuseum van Privat Fire Brigade (PFB) vzw werd opgericht in 1993. Het oorspronkelijke doel van de PFB was het conserveren / restaureren van hulpverleningsvoertuigen. Intussen werd ook een museum uitgebouwd rond de verzamelde collectie. Centraal staat de 20e eeuwse geschiedenis van de brandweer in België.

De PFB beheert de grootste collectie industrieel erfgoed rond brandweer van België en één van de rijkste en meest gediversifieerde collecties voertuigen in Europa. Kern van de collectie van de PFB is een verzameling dienstverleningsvoertuigen gelinkt aan brand en brandweer: pompwagens, ladderwagens, ziekenwagens, jeeps… van allerlei merken en types, voornamelijk uit de 20e eeuw. De PFB heeft ca. 150 wagens,
waarvan ze er een 70-tal kan tentoonstellen. Verschillende brandweerwagens hebben al gefigureerd op diverse filmsets. Topstukken uit de collectie zijn ondermeer twee mobiele pompen uit de 19e eeuw en een oude bus.

De collectie is elke vierde zondagnamiddag van de maand vrij toegankelijk, maar kan ook altijd op afspraak opengesteld worden.

Website brandweermuseum


LEDE


La Lédoise

La Lédoise is een museum over de fabricage van constateurs, ringetjes en cadrans voor de duivensport sinds 1898. Er is een sterke link met immaterieel cultureel erfgoed (beleving van de duivensport). Het museum is sinds open monumentendag 1997 gekend en geliefd bij de bevolking van Lede. Een direct gevolg was de bescherming van het atelier als monument op 10 juni 1999. Vanaf 2003 werd het museum opengesteld voor het publiek. De rondleidingen worden verzorgd door de eigenaars/erfgenamen.

Het museum beheert uniek industrieel erfgoed. Horlogemaker Jef Van Nerum richtte in 1898 La Lédoise op, de oudste producent van constateurs voor de duivensport op wereldvlak. Het interieur is sinds de stopzetting in 1973 onaangeroerd. De eigenaars hebben expertise over de fabricage van constateurs en de geschiedenis van de duivensport in het algemeen.
Website La Lédoise


NINOVE


Brouwerijmuseum Slaghmuylder

Deze bierbrouwerij is actief in Ninove sinds 1860. Het Kerst- en Paasbier van Brouwerij Slagmuylder zijn erkende streekproducten. In het brouwerijcomplex uit 1926 worden jaarlijks opendeurdagen en evenementen (Kampioenschap voor Bellemannen van het Europees Continent, Oldtimertreffen voor Volkswagen Kevers, etc.) georganiseerd.

Het brouwerijmuseum beschikt over een unieke operationele stoommachine uit 1910. In de vroegere machineplaats werd een museum ingericht waarin een collectie van machines, oude gereedschappen, bierattributen en promotiemateriaal wordt tentoongesteld. Tijdens een bezoek kun je ook het traditionele brouwproces gadeslaan. Het museum zelf vind je terug in een gebouw dat dateert uit 1925.

Website brouwerijmuseum


 

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED

AALST


Poppentheater

De Aalsterse poppentheaters Tejooter Aabazjoer, de Bende van Richaar en Reizend poppentheater Sloef houden de traditie van het poppenspel in ere. De producties van deze theaters met zelfgemaakte poppen, decors en scenario’s zijn uiterst succesvol bij het Aalsterse publiek. Reizend theater Sloef bereikt het hele land en richt zich specifiek op kinderen.

De Bende van Richaar won het landjuweel met de productie Richaar den derde in 2012. In 2013 werkten de theaters Aabazjoer, de Bende van Richaar en Sloef mee aan documentaire van Erfgoedcel Aalst over de geschiedenis en de traditie van het Aalsterse poppentheater. De documentaire werd ingesproken door Jan De Wilde. Je kunt de documentaire bekijken op onze website.

De poppentheaters Aabazjoer en de Bende van Richaar hebben expertise inzake het Aalsterse dialect en het maken van poppen. Bij de Bende van Richaar is er specifieke expertise inzake houtgesneden poppen.

Website de Bende van Richaar

Website Tejooter Aabazjoer

Website Reizend Poppentheater Sloef

 


Vendelzwaaien

Koninklijke Kunstgroep Alkuone, of kortweg Alkuone, is een vereniging van vendelzwaaiers uit Aalst gesticht in 1957. Al vijftig jaar verzorgt Alkuone met succes dans- en vlaggenoptredens in binnen- en buitenland. De groep verzorgt jaarlijkse de bijdrage als vendeliers in de Ommegang van Brussel, deelname aan de opening van de carnavalsstoet Aalst 2007, Erfgoeddag Aalst 2012, Olympische spelen Albertville ’92 en wereldtentoonstelling Shanghai.

Uit Alkuone ontstond in 1980 de groep Vredon die ook gelijkaardige dans- en vlaggenoptredens geeft. Jaarlijks maken ze een wereldtournee en nemen ze in het binnenland deel aan de Gentse Feesten, de Ijzerbedevaart of de Sint-Antoniuskermis in Herdersem.

Website Alkuone

Website Vredon

 


Ook nog:

Draeckenieren

Stadsbeiaardier

Belleman Hofstade

Gudulaconfrerie

Sint-Kristoffelgilde

Objectieve Proefajuinen

Baardegemse Objectieve Bierproevers Sint-Arnoldus

Project vereniging Hoperfgoed (Aalst en Asse)

Kantatelier Rosemarijn

 

ERPE-MERE

Paardenommegang Sint Bavo Mere

LEDE

Processiecomité Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van Lede

NINOVE

Werkgroep ‘dialectenwoordenboek’ Ninove

Belleman Ninove

Sint-Nicolaasvrienden

Broederschap Sint-Kristoffel Pollare